επικοινωνία    

Το καταστατικὸ του συλλὸγου

Ο σὺλλογος έκλεισε στις 5.6.2020!

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 1. Ο σὺλλογος ονομάζεται: Hippocampus-Projekte fürs Altern e.V.
 2. Θα πρέπει το όνομα να υπάρχει στο μητρώο ως εγγραφή.
  Η έδρα του Συλλόγου είναι στην Augustenstraße 79, 80333 München.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το Οικονομικό έτος είναι ένας ημερολογιακός χρόνος

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοπός του Συλλόγου είναι η ενὴσχυση των ηλικιωμένων και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης  της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας στην μεγάλη ηλικία. Υποστηρίζοντας την ενεργή (active) γήρανση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. α) Συμβουλές, β)  Ενημερωτικές συναντήσεις για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές σχετικά με τα θέματα της ψυχικής υγείας και την πρόληψη γεριατρικὼν ασθνειὼν οπως η άνοια και η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. γ) Η φροντίδα συγγενών, γκρουπ χαλάρωσης για τους φροντιστές, ὴ θεραπεία μεσω ζώων με τη βοήθεια για τα άτομα με άνοια και των οικογενειών τους. Εφαρμογή των ομάδων ζωγραφικής, ομάδες άσκησης της μνήμης (π.χ. άνοια, κατάθλιψη, κλπ).

Ο σκοπός επιτυγχάνεται επίσης, ιδίως με την προώθηση της διαγενεακής και διαπολιτισμικής κατανόησης και ανταλλαγές σε θέματα της γήρανσης του πληθυσμού: π.χ. Ανάπτυξη και χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τους ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία με μεταναστευτικό υπόβαθρο, δημιουργώντας ευκαιρίες για συναντήσεις.

 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση της επιστήμης και της έρευνας στον τομέα της γεροντολογίας.  Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής της επιστημονικής αξιολόγησης μη φαρμακολογικὼν θεραπείων για τους ηλικιωμένους, π.χ. Ανάπτυξη των μέτρων κατάρτισης για τη διατήρηση της ψυχικής ικανότητας στην μεγάλη ηλικία.
 2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, η ένωση μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συλλόγους, ιδρύματα και οργανισμοὺς που λειτουργούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο σύλλογος μπορεί να συμμετέχει σε ακαδημαϊκά και άλλα προγράμματα που παρουσιάζονται στο κοινό (διαδικτυακή πλατφόρμα, κοινωνικά δίκτυα, κλπ).
 3. Ο σύλλογος είναι ανεξάρτητος και ουδεμία σχέση έχει με τη θρησκεία,  πολιτικά κόμματα και ενώσεις.
 4. Η Ένωση- Σύλλογος μπορεί να δέχεται  χρήματα και υλικά αγαθά με την μορφή της δωρεάς για την εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού.
 5. Η ένωση επιδιώκει αποκλειστικά φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά την έννοια του τμήματος «φορολογικά προνομιούχων σκοπὼν» του Κώδικα Φορολογίας.
 6. Οι εργασίες του συλλόγου είναι ανιδιοτελὴς  και ο Σύλλογος  δεν επιδιώκει  οικονομικούς σκοπούς.
 7. Ουδείς από όσους εργάζονται στον σύλλογο δεν αποσκοπεί σε υψηλές αποδοχές ούτε να επωφεληθεί από τις δαπάνες του Συλλόγου.
 8. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε εθελοντικές εργασίες ήμερική απασχόληση στο σύλλογο στον μη κερδοσκοπικό τομέα, μπορούν, στα πλαίσια του πακέτου επιτρεπόμενου φορολογικοὺ εθελοντισμού να ευνοηθούν από τα επιδόματα διδασκόντων σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 26α νόμου περί φορολογίας εισοδήματος.
 • Τα Κεφάλαια σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς.
 1. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
 1. Τα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 2. Η αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και να λαμβάνεται απόφαση  για αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται με παραίτηση, αποβολή, η θάνατο ενός μέλους.
 4. Η ανάκληση γίνεται με έγγραφη δήλωση και λήγει στο τέλος του οικονομικού έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Εάν ένα μέλος δεν καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη των μελών του εντός δύο μηνών μετά την ειδοποίηση από το διοικητικό συμβούλιο τότε ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου βασιζόμενη στην συμπεριφορά του αποκλεισμένου. Μια απόφαση αποκλεισμού πρέπει να υποβληθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση και θα αρχίσει να ισχύει από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι τότε, στηρίζεται στην ένταξη των αποκλεισμένων. Ο αποκλεισμός γίνεται χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Η είσπραξη των εισφορών θα πραγματοποιείται από τα μέλη. Επίσης το ύψος των εισφορών και ημερομηνίες λήξης τους  καθορίζονται για τα μέλη.
 7. Τα μέλη δεν επιχορηγούνται από τους πόρους του συλλόγου.
 1. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα όργανα του Συλλόγου αποτελούνται από:

 1. Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου.

Συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι γραπτή δηλώνοντας την ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να αποσταλεί ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση (ταχυδρομείο ή e-mail). Κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να καλέσει ανά πάσα στιγμή ή εγκαίρως  σε μια συνάντηση.

 1. Εκτός αν ένα έργο έχει ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση έχει την ευθύνη. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:
  Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
  Επιλογή των ελεγκτών
  Παραλαβή από οικονομικές και ελεγκτικές εκθέσεις, καθώς και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  Τροποποιήσεις του καταστατικού
  Διάλυση του Συλλόγου.
 2. Η Γενική Συνέλευση όταν θα καλείται έγκαιρα θα αποτελείται απο απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
 3. Η ψηφοφορία θα γίνεται με ανάταση του χεριού. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ψήφου, ακόμη και όσοι δεν έχουν καταβάλει την ανάλογη συνεισφορά τους.
 4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγειτον πρόεδρο. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταγράφονται στο πρωτόκολλο το οποίο υπογράφει  ο/ηπρόεδρος  και αποστέλλεται  σεέναεύλογο χρονικό διάστημασεκάθε μέλος.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιοαποτελείται από τον/τον/ την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο και απο, τον / τηνταμία/ες.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 26 ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούν τον σύλλογο ξεχωριστά.
 3. Εάν προκύψει μια θέση ανώτατη να είναι κενή συγκαλείται σύσκεψη
 4. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεταιαπό τη Γενική Συνέλευσηγια τρία χρόνια. Ωστόσο ένα υπάρξει κάποιος που δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην θέση που έχει εκλεγεί παραμένει στην θέση του μέχρι μια νέα εκλογή να λάβει χώρα
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορείναψηφιστείαπό τη Γενική Συνέλευσημε2/3πλειοψηφία.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιοδεσμεύεται από τιςαποφάσειςτης Γενικής Συνέλευσης.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιοεξουσιοδοτείται ναδιεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις και να εκπροσωπεί την Ένωση/ Σύλλογοστο εξωτερικό. Και στο δικαστήριο οσύλλογος εκπροσωπείται από ένα μέλος.
 1. Τροπολογία και Διάλυση του Συλλόγου
 1. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονταιαπό τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των μελών Όσο αφορά την διάλυση, χρειάζεται έγκριση  των  ¾ των μελών.

Οι τροποποιήσεις που επιτρέπονται αναφέρεται στην παράγραφο 3 στόχων και σκοπών του συλλόγου δεν αγγίζουν τον πυρήνα του περιεχομένου τους.

 1. Μετά την διάλυση του Συλλόγου, κατά τη λήξη ή την παράλειψη του σκοπού του τα κεφάλαια πηγαίνουν στην οργάνωση αλληλεγγύης ῝Medico῝. για χρήση στην προαγωγή της δημόσιας εκπαίδευσης και υποστήριξης  ευάλωτων ανθρώπων οι όποιοι είναι σε άμεση ανάγκη σύμφωνα με την παράγραφο  53 της φορολογικής νομοθεσίας.
 2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη χρήση της περιουσίας του σωματείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της εφορίας.